Erbjudande

I alla typer av verksamheter från små innovationsbolag, snabbväxande företag och företag med lönsamhetsproblem, till storbolag och offentliga verksamheter uppstår tillfälliga behov. Vår affärsmodell hjälper till att tillsätta alla typer av kvalificerade chefer och specialister.

Affärsmodell

  • Förståelse för uppdraget och behovet och typ av resurs
  • Förslag på konsult förutsättningar och överenskomna leverabler
  • Innan start, Efter start, (Första två veckorna, 3 månader, 6 månader)
  • Återkommande uppföljningar
  • Pris & summeringar av värdeskapandet av denna modellen
  • Mervärden:
    Utmaningar beskriver utmaningar vi ser och hur vi ser att det kan hanteras
    Optioner framåt om det finns ytterligare behov som utvärderas löpande
check mark ikon

36-timmarsprocessen:

Tiden är alltid en avgörande faktor för att på bästa sätt lösa en utmanande situation. Kunden behöver då en tillförlitlig och självgående interimsresurs per omgående, vilket vi är experter på att lösa. Med vår affärsmodell så kan vi garantera att vi leverera rätt kandidater inom 36 timmar.

check mark ikon

5-dagarsprocessen:

Den vanligaste processen omfattar såväl interna som externa interimskonsulter, det vill säga urvalet består av personer i såväl vårt befintliga nätverk, som kandidater som vi inte på förhand har utvärderat. Processen motsvarar den ovannämnda förutom att den kräver några extra arbetsmoment och ofta resulterar i ett bredare urval av slutkandidater.

check mark ikon

10-dagarsprocessen:

Under känsliga omständigheter är det extra viktigt att processen sker med diskretion. I dessa fall gör vi en uppdragsbeskrivning som godkänns av kunden och presenteras anonymt för slutkandidater. Aktuella kandidater presenteras sedan för kund, utan vidare kännedom om kunden. Företaget godkänner därefter vilka kandidater som får veta mer efter att de skrivit under sekretessavtal.

Processen

1. Kravprofil

Vi skapar tillsammans en kravprofil som definierar vilken kompetens som krävs för rollen. Den används sedan som styrdokument genom hela processen.

ikon profil

2. Search

Vi går igenom alla våra kontakter och nätverk och håller intervjuer för att hitta den bäst lämpade konsulten för uppdraget.

ikon förstoringsglas

3. Presentation

Vi presenterar de interimskonsulter vi valt ut som passar er och organisationen bäst.

ikon presentation

4. Uppdragsstart

Efter referenstagning och kontroll av utvald konsult startar uppdraget. Vi håller löpande kontakt och säkerställer att allt går enligt plan.

checkmark ikon

5. Uppföljning

När uppdraget avslutats genomför vi en uppföljning med både er som kund och vår associerade konsult för att säkerställa att alla parter är nöjda.

Efter referenstagning och kontroll av utvald konsult startar uppdraget. Vi håller löpande kontakt och säkerställer att allt går enligt plan.

uppföljning chat ikon

Verksamhetsområden

checkmark ikon

Erfarna chefer:

Majoriteten av våra tillsättningar, närmare bestämt 80 procent, är chefsroller, ofta i ledningsgrupposition. Det finns egenskaper som är extra viktiga i utvärderingen av huruvida en person är lämplig för ett interimt chefsuppdrag: förmåga att leda framifrån, en senior och trygg personlighet, förmåga att fullfölja, prioritera och fatta beslut, en god kommersiell förståelse och ledaregenskaper är några av dem.

checkmark ikon

Kvalificerade specialister:

När en affärskritisk specialistroll är vakant kan det få stora negativa konsekvenser för organisationen. Dessa personer är ofta svåra för företagen att själva identifiera på grund av att de är eftertraktade på arbetsmarknaden och sällan aktivt behöver söka nya uppdrag. Vår verksamhet söker upp dessa individer löpande, utvärderar deras kompetens och håller på koll tillgänglighet och preferenser så att de snabbt kan vara på plats när behovet uppstår hos kund.

checkmark ikon

Exempel på roller vi tillsätter:

Controller – både business och financial, Redovisningsansvarig, CFO / Ekonomichef, Redovisningsekonomer i olika nivåer, Koncernredovisningsansvarig, Robotics och processautomatisering, via vårt separata affärsområde PROVEHO, Projektstöd, t.ex. ERP / BI implementeringar, bokslutsoptimering, processkartläggingar, etc.